POLICY FÖR KAMERAÖVERVAKNING

 

Padelanläggningen är utrustat med kamerabevakning för att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Sammanfattning

Lyckorna Padel strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår integritetsspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende vår anläggning i Lyckorna. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Padelanläggningen är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning med ljudljudupptagning. Om en person som kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att stävja obehöriga inpasseringar och brott mot våra trivselregler för att kunna möjliggöra avstängning av medlem samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som medlem. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att vårt gym och padelhall är obemannade under större delen av dygnet och för att därigenom kunna tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar, samt att kamerabevakningen endast sker på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

 

Kontakt

Lyckorna Padel
Anfasterödsvägen
459 59  Ljungskile
info@lyckornapadel.se